Algemene voorwaarden

 • ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze webwinkelvoorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 • Pibio.nl de gebruiker van deze webwinkelvoorwaarden, mede handelend onder de handelsnaam slimtea.nl en Slimtea.nl gevestigd aan Kerkepad oost 45 9244 cc Beetsterzwaag, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 66177529.
 • Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Pibio heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 • Consument: de koper als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Overeenkomst: iedere tussen de koper en Pibio, middels het geautomatiseerde bestelproces op de website, tot stand gekomen overeenkomst.
 • Website: de website van Pibio waarop de overeenkomst tot stand wordt gebracht: www.slimtea.nl
 • Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Pibio aan de koper te leveren zaken, zoals gezichtsmaskers , verzorgingsproducten en voedingssupplementen.
 • Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om de overeenkomst binnen veertien dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen te ontbinden.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 • Deze webwinkelvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Pibio en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 • Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze webwinkelvoorwaarden op de website aan de koper beschikbaar gesteld zodat de koper deze webwinkelvoorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs onmogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar de koper van deze webwinkelvoorwaarden kan kennisnemen en dat zij op verzoek van de koper per e-mail kosteloos aan hem worden toegezonden.
 • Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 • De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Pibio dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 • In het aanbod weergegeven afbeeldingen en vermelde productgegevens bieden een waarheidsgetrouwe weergave c.q. een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. Deze gegevens zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.
 • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bestelling van de koper door Pibio per e-mail is bevestigd en de koper voldoet aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden. De door Pibio per e-mail verstuurde bestelbevestiging wordt geacht door de koper te zijn ontvangen op het moment dat de bestelbevestiging door Pibio. Een onjuistheid in het door de koper opgegeven e-mailadres komt voor zijn risico.

ARTIKEL 4. | UITVOERING EN LEVERING

 • De levering van de door de koper bestelde producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de koper opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
 • Pibio neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering en levering van de bestelling.
 • Pibio is pas gehouden uitvoering te geven aan een bestelling indien de koper heeft voldaan aan alle voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld.
 • Pibio zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Alle vermelde leveringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd, echter betreffen zij nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Pibio treedt pas in wanneer hij door de koper in gebreke wordt gesteld bij een aanmaning waarin een redelijke termijn voor de aflevering is vermeld en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 • Pibio behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vervalt het recht van ontbinding van de consument ten aanzien van de gehele bestelling pas nadat 14 dagen zijn verstreken vanaf de dag dat de laatste deellevering door de consument is ontvangen.
 • Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen.

ARTIKEL 5. | OVERMACHT

 • Pibio is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt mede begrepen de omstandigheid dat Pibio door een tekortkoming van derden, zoals toeleveranciers, niet in staat is zijn verplichtingen (tijdig) na te komen.
 • Tijdens de duur van de overmachtsituatie worden de verplichtingen van Pibio. Indien en voor zover de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, doet Pibio daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de koper en geldt de overeenkomst voor dat gedeelte dat door overmacht is getroffen, als ontbonden. Eventueel reeds verrichte betalingen zullen naar evenredigheid zo spoedig mogelijk aan de koper worden terugbetaald.
 • Schade als gevolg van overmacht, anders dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs ten aanzien van het gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 6. | RECHT VAN ONTBINDING

 • Behoudens het bepaalde in dit en het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen ontbinden.
 • De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Pibio aangeboden modelformulier van herroeping een verzoek in te dienen bij Pibio . Zo spoedig mogelijk nadat Pibio in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Pibio de ontbinding van de overeenkomst per e-mail bevestigen.
 • Indien de consument het recht van ontbinding toekomt en daarvan gebruik maakt, dient hij gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het recht van ontbinding vervalt in elk geval indien en voor zover de directe verpakking van de producten, althans verbruiksartikelen, is geopend. Dit om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne in verband met doorverkoop van dergelijke producten.
 • Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd, met alle meegeleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Pibio retourneren.
 • Onverminderd het bepaalde in het overige van deze webwinkelvoorwaarden en in het bijzonder lid 3 van dit artikel, tweede en derde zin, geldt dat indien het geleverde onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard en/of kenmerken van de producten te beoordelen, Pibio gerechtigd is deze waardevermindering in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
 • Retournering van de producten dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst, conform het bepaalde in lid 2, door Pibio is bevestigd.
 • Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
 • Pibio zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst aan de consument terugbetalen, mits de producten door Pibio zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

ARTIKEL 7. | UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING De consument heeft geen recht van ontbinding bij:

 • de levering van producten die snel bederven of die een dusdanige beperkte houdbaarheid hebben dat toepasbaarheid van het recht van ontbinding redelijkerwijs niet van Pibio kan worden gevergd;
 • de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling of directe verpakking na de levering is verbroken;
 • een overeenkomst ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

ARTIKEL 8. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, brengt Pibio geen kosten voor verzending en bezorging van de producten aan de koper in rekening.
 • Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de door koper verschuldigde totaalprijs vermeld, inclusief btw en overige kosten.
 • Betaling dient te geschieden op één van de door Pibio aangeboden betaalmethoden. In geval van overeengekomen vooruitbetaling, kan de koper geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling zolang de vooruitbetaling nog niet door Pibio is ontvangen.
 • Is betaling na levering van de producten, middels overboeking overeengekomen, dan dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door Pibio voorgeschreven wijze. De vorige zin is niet van toepassing in het geval dat voor achterafbetaling de betaaldiensten van een derde partij zijn ingezet, in welk geval de betaalcondities van deze derde partij van toepassing zijn.
 • Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, behoudt Pibio zich het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en de betreffende producten niet langer voor de koper gereserveerd te houden, onverminderd zijn recht nakoming van de overeenkomst te vorderen, in welk geval de volgende leden toepassing vinden.
 • In geval van niet-tijdige betaling door de koper, treedt het verzuim van de koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de koper intreedt, is hij over het openstaande bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 • Alle redelijke kosten door Pibio gemaakt ter verkrijging van de door de koper verschuldigde bedragen, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, komen voor rekening van de koper.

ARTIKEL 9. | GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

 • Pibio staat er voor in dat de producten beantwoorden aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • Een door Pibio , fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Pibio kunnen doen gelden.
 • Pibio is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onjuiste toepassing of onjuist gebruik van de producten door de koper of eindgebruiker. Het is de verantwoordelijkheid van de koper of eindgebruiker de gebruiksaanwijzing van de producten in acht te nemen en te beoordelen of hij al dan niet allergisch is voor één of meer van de vermelde ingrediënten van de producten, dan wel of in verband met het gebruik van de producten andere risico’s voor de gezondheid of veiligheid van de koper of eindgebruiker bestaan. Bij twijfel over de geschiktheid en veiligheid voor de koper of eindgebruiker bij gebruik van de producten, beveelt Pibio aan vóór gebruik een arts te raadplegen. Elke aansprakelijkheid van Pibio ter zake het bepaalde in het voorgaande van dit lid is uitgesloten en de koper vrijwaart Pibio van alle aanspraken van derden ter zake. Pibio staat slechts in voor de geschiktheid en bruikbaarheid van de producten in algemene, niet-klantindividuele zin.
 • Pibio is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 • Pibio is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. In geval van een consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 • In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Pibio één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een product vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Pibio is gereclameerd.

ARTIKEL 11. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • Alle door Pibio geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de koper al zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen.
 • Het is de koper verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 • Indien derden beslag leggen op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Pibio hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 • De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Pibio of door Pibio aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Pibio is bij verzuim van de koper gerechtigd de hier bedoelde zaken terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de koper.
 • Als de koper, nadat de verkochte zaken door Pibio aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de koper zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN

 • Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen de koper en Pibio voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 • Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Pibio aangewezen om van geschillen kennis te nemen.